Privacyverklaring van Artful Leadership

In deze privacyverklaring legt Artful Leadership, gevestigd te (1059 VR) Amsterdam aan de Woubruggestraat 4-II met KvK-nummer 34289110 (hierna “Artful Leadership”), uit welke persoonsgegevens Artful Leadership verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Artful Leadership respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites https://www.artfulleadership.nl, https://artinspirationclub.nl en http://www.leiderschapinveranderen.nl haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Artful Leadership worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze trainers/coaches/docenten) of wettelijk verplicht is. Artful Leadership houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Artful Leadership, of wanneer je anderszins contact hebt met Artful Leadership, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de websites van Artful Leadership, legt Artful Leadership de door jou of je werkgever opgegeven gegevens vast.

Artful Leadership bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of je werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de dienstverlening waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake je intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s. 

Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

Artful Leadership gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met je deelname aan een opleiding, training, adviestraject, evenement, of een andere door Artful Leadership aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert Artful Leadership geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere initiatieven van Artful Leadership* om onze dienstverlening aan jou te kunnen optimaliseren. Op alle initiatieven van Artful Leadership is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De andere initiatieven van Artful Leadership zijn: Art & Inspiration Club en Leiderschap in Veranderen.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Artful Leadership of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Artful Leadership naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Je hebt de mogelijkheid om de websites van Artful Leadership te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Artful Leadership te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Artful Leadership kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Artful Leadership raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Artful Leadership maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Artful Leadership, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Artful Leadership cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://www.artfulleadership.nl/cookiebeleid/.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met Artful Leadership door het sturen van een e-mail naar: info@artfulleadership.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Artful Leadership omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen aan privacy@artfulleadership.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Artful Leadership behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.